Skip to content
  • ACCIONS 

Per l’estudi de viabilitat 

Modelització hidrològica mitjançant el programa HEC-HMS de cadascuna de les conques per la l’obtenció dels cabals d’avinguda a partir de pluges de disseny.

Treball de camp per poder veure els millors emplaçaments per poder construir les micro-rescloses. 

Memòria tècnica, per l’execució de les micro recloses.

Per la Prova Pilot 

Després d’això, en primer lloc caldrà fer una neteja d’arbusts, herba a tot l’espai de treball amb desbrossadores i eines manuals. 

Seguidament caldrà fer l’excavació/adequació de l’espai, la terra, que acollirà la micro-resclosa, amb eines manuals. 

Es seleccionaran els pins a tallar amb coordinació del PTGF de la finca, sempre prioritzant tallar aquells peus que estiguin entremig de roures, alzines o qualsevol espèce que ens convé conservar. 

Els troncs es reserven per fer la construcció i les branques les col·locarem tallades en petites dimensions a zones determinades que no ocasionin cap impacte. 

Tenint en compte les característiques de cada curs fluvial és convenient utilitzar un o altre mètode de retenció de l’aigua. En aquest cas, farem servir una estructura de troncs transversal al flux d’aigua

Realitzarem el dic amb material de la zona, des de roques a troncs

Per tal d’accelerar el procés de vegetació de l’espai fluvial i protegir els marges acabats de crear, es poden introduir espècies halòfiles com la boga (Thypha sp.), el canyís (Phragmites australis), el lliri groc (Iris pseudacorus), etc, estructurats en una matriu de fibra de coco que assegurarà la ràpida consolidació de la planta al terreny i garantir la seva permanència i resistència en cas d’avingudes. 

També és habitual la utilització d’espècies presents a l’àrea com Salix eleagnus, Salix atrocinerea, Salix purpurea, Sambucus nigra, Vitex agnus-castus, Tamarix gallica… que s’introdueixen mitjançant estaca o feixina viva. 

  • CALENDARI 

Les accions necessàries que proposem són: 

– L’estudi i redacció del projecte, viable en sis mesos

– Realització d’una prova pilot amb tot el voluntariat de l’ADF i amb Naturalea com a supervisor i direcció de l’obra amb un marge de tres mesos.

Designed using Hoot Business. Powered by WordPress.